กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, ธันวาคม [Dec] 2, 2017, เสาร์
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดโครงการค่ายกรด-เบสและสมดุลกรดเบส
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 17 สปิริตและมิตรภาพ
  โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สัญจร
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  โครงการกีฬาระหว่างคณะ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com