กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, ธันวาคม [Dec] 1, 2017, ศุกร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สัญจร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการ KPRU ROAD SHOW โรงเรียนโค่งไผ่วิทยา
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com