กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤศจิกายน [Nov] 30, 2017, พฤหัส
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการ KPRU ROAD SHOW โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com