กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤศจิกายน [Nov] 29, 2017, พุธ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การความรู้ในด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Bio
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการ KPRU ROAD SHOW โรงเรียนองค์การบริหารจังหวัดกำ
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com