กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤศจิกายน [Nov] 28, 2017, อังคาร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการ KPRU ROAD SHOW โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนฯ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com