กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤศจิกายน [Nov] 27, 2017, จันทร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การจัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการ KPRU ROAD SHOW โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com