กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤศจิกายน [Nov] 23, 2017, พฤหัส
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการ KPRU ROAD SHOW โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การจัดทำจดหมายข่าวของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com