กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤศจิกายน [Nov] 22, 2017, พุธ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลของหน่วยงาน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการ KPRU ROAD SHOW โรงเรียนลานกระบือวิทยา
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสำรวจพื้นที่การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดทำสวนป่า
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com