กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤศจิกายน [Nov] 21, 2017, อังคาร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางจัดกิจกรรมอบรมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอัง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการ KPRU ROAD SHOW โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  ประชุมเพื่อร่วมรับฟังการชี้แจงแผนงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการใช้เกณฑ์มาตรฐานสากลในระดับคณะ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com