กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤศจิกายน [Nov] 19, 2017, อาทิตย์
  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ เข้าร่วมกิจกรรมงานราชภัฏลอยกระทง การประกวดกระทงใบตองดอกไม้สด
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะพื้นฐานทางเคมี
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการอบรมนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  โครงการวิทยาการลอยกระทง
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com