กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤศจิกายน [Nov] 16, 2017, พฤหัส
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ เรื่อง การตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการ KPRU ROAD SHOW โรงเรียนชากังราว
  ประชุมบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
13:00 - 17:00 ประชุมบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com