กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤศจิกายน [Nov] 14, 2017, อังคาร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การออกแนะแนว KPRU ROAD SHOW
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการอบรมเสริมทักษะทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com