กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤศจิกายน [Nov] 12, 2017, อาทิตย์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สาวนภูมิภาค ประจำ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการอบรมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com