กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤศจิกายน [Nov] 9, 2017, พฤหัส
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานนิทรรศการและการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ISO : 2015 ปี 2561
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com