กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤศจิกายน [Nov] 1, 2017, พุธ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2560
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน รับเงินฯ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com