ลงทะเบียนอบรมเตรียมความพร้อม ก่อนสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์

     Connect


ลำดับ ชื่อ-สกุล เพศ อบรมวันที่ รหัสนักศึกษา อบรมชุดที่ วันที่สมัคร
1 นายบัณฑิต ลอยบัณฑ นาย 11/12/2562 601120821 ชุดที่ 1 19/Nov/2019