ลงทะเบียนอบรมเตรียมความพร้อม ก่อนสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์

     Connect


ลำดับ ชื่อ-สกุล เพศ อบรมวันที่ รหัสนักศึกษา อบรมชุดที่ วันที่สมัคร
1 อารีญาณ์ สงวนสุข น.ส. 24/07/2562 611120124 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
2 ฐาปนี อินหาดกรวด น.ส. 24/07/2562 611120123 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
3 สถาพร พรมพิทักษ์ นาย 24/07/2562 581902116 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
4 กันยารัตน์ ไล้สม น.ส. 24/07/2562 581920123 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
5 นภัสันันท์ นาคเอม น.ส. 24/07/2562 611120101 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
6 ณวัฒน์ ตุ้ยโชติ นาย 24/07/2562 5819020125 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
7 สุภารัตน์ เหล่ากร น.ส. 24/07/2562 611320501 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
8 อรณี แซ่ท้าว น.ส. 24/07/2562 611320503 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
9 ธีระวัฒน์ ปาวงค์ส นาย 24/07/2562 611320504 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
10 ภานุมาศ แสงรุณ น.ส. 24/07/2562 611320505 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
11 ปราชญา อุ่นประสาน นาย 24/07/2562 611320506 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
12 กนกพรรณ วงค์ต๊ะ น.ส. 24/07/2562 611320507 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
13 ลลิตา แก้วสูงเนิน น.ส. 24/07/2562 611320508 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
14 เบญจวรรณ จ๊ะสุนา น.ส. 24/07/2562 601720410 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
15 รุ้งนภา จันทรา น.ส. 24/07/2562 601720423 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
16 ฉัตรสิทธิ์ ประสิ น.ส. 24/07/2562 601720426 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
17 สุธิตา ศรีม่วง น.ส. 24/07/2562 601720427 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
18 สิทธิพร ดอนไพรเม นาย 24/07/2562 601720415 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
19 ธิดารัตน์ บุญชื่ น.ส. 24/07/2562 601720402 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
20 สาวิตรี พุทธละ น.ส. 24/07/2562 601720421 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
21 อรนุช จักร์์เขื่อ น.ส. 24/07/2562 601720407 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
22 ภคพร โสดา น.ส. 24/07/2562 601720431 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
23 พัชราวดี ปิ่นเกิ น.ส. 24/07/2562 601720401 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
24 อทิตา บุญคช น.ส. 24/07/2562 601720435 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
25 ปิยะฉัตร จันทชุม น.ส. 24/07/2562 611122216 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
26 กมลลักษณ์ อินกรัด น.ส. 24/07/2562 611122205 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
27 เปรมฤดี แฝงสูงเนิ น.ส. 24/07/2562 611122207 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
28 ภัคจิรา เวียงสิมม น.ส. 24/07/2562 611120702 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
29 อารียา พันธ์บุญ น.ส. 24/07/2562 611120728 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
30 สุดาวัลย์ แซ่ย่าง น.ส. 24/07/2562 611120721 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
31 วิชญาดา ต่ายหัวเง น.ส. 24/07/2562 611122206 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
32 กัญญารัตน์ อึ่งเส น.ส. 24/07/2562 611120719 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
33 อารีรัตน์ นาเบ้า น.ส. 24/07/2562 611520108 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
34 รุ่งเจริญ จิตน์สน นาย 24/07/2562 611122204 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
35 สิรินิสาพร ด่อนคร น.ส. 24/07/2562 611120713 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
36 นัฐภูมิ พรมจันทร์ นาย 24/07/2562 611120715 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
37 ณัฐวรรณ แก้วเพชร น.ส. 24/07/2562 611122203 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
38 เดือนเพ็ญ ยั่งยืน น.ส. 24/07/2562 611120202 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
39 ปัทมา ต้อยเรียง น.ส. 24/07/2562 591520211 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
40 ชลิตา สกุลนี น.ส. 24/07/2562 591520219 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
41 รัฐธรรมนูญ กลิ่นจ นาย 24/07/2562 581320308 ชุดที่ 2 11/Jul/2019
42 อดิศร พิมพา นาย 24/07/2562 611121512 ชุดที่ 2 12/Jul/2019
43 ธัญญลักษณ์ ยอดเพช น.ส. 24/07/2562 611121508 ชุดที่ 2 12/Jul/2019
44 เพ็ญนภา ต้นเพชร น.ส. 24/07/2562 611121507 ชุดที่ 2 12/Jul/2019
45 บุษบาวรรณ ศรีคะนิ น.ส. 24/07/2562 611121501 ชุดที่ 2 12/Jul/2019
46 ราเชน แสวงทรัพย์ นาย 24/07/2562 611121503 ชุดที่ 2 12/Jul/2019
47 จันทร์ทิวา รัตรดา น.ส. 24/07/2562 611121527 ชุดที่ 2 12/Jul/2019
48 ธัญญาลักษณ์ ประสิ น.ส. 24/07/2562 611121526 ชุดที่ 2 12/Jul/2019
49 ปิยะฉัตร นารอด น.ส. 24/07/2562 611121517 ชุดที่ 2 12/Jul/2019
50 กัญญารัตน์ มาบุญธ น.ส. 24/07/2562 611121528 ชุดที่ 2 12/Jul/2019
51 ธวัชชัย อุดมเกตุ นาย 24/07/2562 611121504 ชุดที่ 2 12/Jul/2019
52 สุภารัตน์ ภู่เพ็ง น.ส. 24/07/2562 601220405 ชุดที่ 2 12/Jul/2019
53 ปวีณา-แจ่มหม้อ น.ส. 24/07/2562 601320409 ชุดที่ 2 12/Jul/2019
54 สุณัฐชา-ผ่องฉวี น.ส. 24/07/2562 601320418​ ชุดที่ 2 12/Jul/2019
55 ฐิติอาภา-แจ่มหม้อ น.ส. 24/07/2562 601320417 ชุดที่ 2 12/Jul/2019
56 ธีรนันท์ บรรจงควา นาย 24/07/2562 601920101 ชุดที่ 2 12/Jul/2019
57 สิทธิพัน สาลี นาย 24/07/2562 601920102 ชุดที่ 2 12/Jul/2019
58 ณัฐชานันท์ รังสีท น.ส. 24/07/2562 601920103 ชุดที่ 2 12/Jul/2019
59 จักรพรรดิ์ สามงาม นาย 24/07/2562 601920104 ชุดที่ 2 12/Jul/2019
60 นันทิวา บุญมูล น.ส. 24/07/2562 601920105 ชุดที่ 2 12/Jul/2019
61 ภานุพงศ์ ทรงทัน นาย 24/07/2562 601920107 ชุดที่ 2 12/Jul/2019
62 จุติพร บุญลาย น.ส. 24/07/2562 601920109 ชุดที่ 2 12/Jul/2019
63 จิตตะ อินเกษา น.ส. 24/07/2562 601920112 ชุดที่ 2 12/Jul/2019
64 กานต์มณี ทวีพันธ์ น.ส. 24/07/2562 601920111 ชุดที่ 2 12/Jul/2019
65 ธงชัย สุริวงศ์ นาย 24/07/2562 621321111 ชุดที่ 2 12/Jul/2019
66 กันยกรณ์ อินทร์คำ น.ส. 24/07/2562 601920110 ชุดที่ 2 12/Jul/2019
67 ภัคพงษ์​ ฉาย​เ​น​ นาย 24/07/2562 601920114 ชุดที่ 2 12/Jul/2019
68 จิตรลดา คำอิ่น น.ส. 24/07/2562 601220339 ชุดที่ 2 13/Jul/2019
69 ธนารักษ์ จันทร์จอ น.ส. 24/07/2562 601220316 ชุดที่ 2 13/Jul/2019
70 วิลาวรรณ​ ธรรมขัน น.ส. 24/07/2562 601220337​ ชุดที่ 2 13/Jul/2019
71 นัฐมล ทองอินทร์ น.ส. 24/07/2562 601220301 ชุดที่ 2 13/Jul/2019
72 มัทนา ลุ่มร้อย น.ส. 24/07/2562 601220340 ชุดที่ 2 13/Jul/2019
73 อรวี นาคน้อย น.ส. 24/07/2562 601220321 ชุดที่ 2 13/Jul/2019
74 จุไรวรรณ หวนจิตร น.ส. 24/07/2562 601220309 ชุดที่ 2 13/Jul/2019
75 นิษฐา เครือทัต น.ส. 24/07/2562 601220318 ชุดที่ 2 13/Jul/2019
76 วรรณิภาพร มั่นกิจ น.ส. 24/07/2562 601220317 ชุดที่ 2 13/Jul/2019
77 พรนิภา วราโภค น.ส. 24/07/2562 601220324 ชุดที่ 2 13/Jul/2019
78 สุธิดา พรมทับ นาย 24/07/2562 601220303 ชุดที่ 2 13/Jul/2019
79 ถนอมจิต สิงห์แก้ว น.ส. 24/07/2562 601220320 ชุดที่ 2 13/Jul/2019
80 เบญจมาศ กมลกิตติก น.ส. 24/07/2562 601220306 ชุดที่ 2 13/Jul/2019
81 อมารา ปราณี น.ส. 24/07/2562 611420708 ชุดที่ 2 14/Jul/2019
82 วิมลสิริ หมั้นเขต น.ส. 24/07/2562 611420728 ชุดที่ 2 14/Jul/2019
83 นฤมล คงสมทรง น.ส. 24/07/2562 611420732 ชุดที่ 2 14/Jul/2019
84 ณัฐพร ยมรัตน์ น.ส. 24/07/2562 591720704 ชุดที่ 2 15/Jul/2019
85 วีรวัฒน์ สวนสร นาย 24/07/2562 601720709 ชุดที่ 2 15/Jul/2019
86 ภควัต บัวพันธ์ุ นาย 24/07/2562 591720707 ชุดที่ 2 15/Jul/2019
87 ปฏิภาณ จุ๋ยเกตุ นาย 24/07/2562 591720708 ชุดที่ 2 15/Jul/2019
88 พิชญะ อินตราโสภี นาย 24/07/2562 591720709 ชุดที่ 2 15/Jul/2019
89 สุภารัตน์ จันทร์ศ น.ส. 24/07/2562 591420305 ชุดที่ 2 15/Jul/2019
90 สมบูรณ์ มณีมัจฉา นาย 24/07/2562 595720227 ชุดที่ 2 17/Jul/2019
91 อาภากร ยังประเสริ น.ส. 24/07/2562 601120407 ชุดที่ 2 17/Jul/2019
92 จุฑามาศ ยืนยาว น.ส. 24/07/2562 601120404 ชุดที่ 2 17/Jul/2019
93 สุดา นารอด น.ส. 24/07/2562 601120402 ชุดที่ 2 17/Jul/2019
94 อริสา นนทะโคตร์ น.ส. 24/07/2562 601120417 ชุดที่ 2 17/Jul/2019
95 ชิษณุพงศ์ ปลื้มใจ นาย 24/07/2562 60112205 ชุดที่ 2 17/Jul/2019
96 นันทนัช จารฤกษ์ น.ส. 24/07/2562 601122018 ชุดที่ 2 17/Jul/2019
97 วราภรณ์ รุกขชาติ น.ส. 24/07/2562 591820231 ชุดที่ 2 18/Jul/2019
98 พรทิพา ปานดำ น.ส. 24/07/2562 601120112 ชุดที่ 2 18/Jul/2019
99 วรสรณ์ สุขเกษม น.ส. 24/07/2562 601120107 ชุดที่ 2 18/Jul/2019
100 พจมาน ตาลาว น.ส. 24/07/2562 601120111 ชุดที่ 2 18/Jul/2019
101 ชลธิชา วิชาพูล น.ส. 24/07/2562 601120116 ชุดที่ 2 18/Jul/2019
102 อทิตยา มีมุข น.ส. 24/07/2562 601120115 ชุดที่ 2 18/Jul/2019
103 ไพริน สาสังข์ น.ส. 24/07/2562 601120118 ชุดที่ 2 18/Jul/2019
104 นุจนี อู่ทอง น.ส. 24/07/2562 601120126 ชุดที่ 2 18/Jul/2019
105 กัญฐมณี พิมศร น.ส. 24/07/2562 601120105 ชุดที่ 2 18/Jul/2019
106 ภรภัทร เทสินโชติ น.ส. 24/07/2562 601120103 ชุดที่ 2 18/Jul/2019
107 ลักษณาวดี หอมดอกพ น.ส. 24/07/2562 601120129 ชุดที่ 2 18/Jul/2019
108 อังคณา นนทการ น.ส. 24/07/2562 601120108 ชุดที่ 2 18/Jul/2019
109 อังคณา รรทการ น.ส. 24/07/2562 601120108 ชุดที่ 2 18/Jul/2019
110 เบญจมาศ เอมใจ น.ส. 24/07/2562 601120110 ชุดที่ 2 18/Jul/2019
111 วิธิตา เอกระ น.ส. 24/07/2562 601120102 ชุดที่ 2 18/Jul/2019